Gratis verzenden vanaf €75
Vóór 16.00 uur besteld, morgen in huis
Gratis verzenden vanaf €75
Vóór 16.00 uur besteld, morgen in huis

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘t Haagje.nl handelend onder de handelsnaam ’t Haagje.nl, gevestigd aan de Achterbaan27, te Huizen. ’t Haagje.nl is een merkeigendom van ‘t Haagje, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Hilversum met het inschrijfnummer: 32046559
 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ‘t Haagje.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
 
 
2. Levering
 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 3 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 3 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van ‘t Haagje.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met ‘t Haagje.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan ‘t Haagje.nl te melden. 
 
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat ‘t Haagje.nl het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
 
2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met ‘t Haagje.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, terug te sturen naar ‘t Haagje. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met ‘t Haagje.nl ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal ‘t Haagje.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat ‘t Haagje.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 
 
2.8. ‘t Haagje.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van ‘t Haagje.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
 
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ‘t Haagje.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ‘t Haagje.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ‘t Haagje.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
 
3. Prijzen/Verzendkosten
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief 21% omzetbelasting (BTW).  
 
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
 
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
 
 
4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij ‘t Haagje.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘t Haagje.nl. ‘t Haagje.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
 
4.2 ‘t Haagje.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
 
4.3 ‘t Haagje.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van ‘t Haagje.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ‘t Haagje.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
 
5. Garanties
5.1 ‘t Haagje.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
 
5.2 De garantietermijn van ‘t Haagje.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. 
 
5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd. 
 
 
6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 
 
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt ‘t Haagje.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
 
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ‘t Haagje.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
 
 
7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen ‘t Haagje.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door ‘t Haagje.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 
 
7.2 ‘t Haagje.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 
 
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van ‘t Haagje.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
 
9. Overmacht
9.1‘t Haagje.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
 
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘t Haagje.nl. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
 
9.3. ‘t Haagje.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘t Haagje.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
 
 
Communicatie
9.1 ‘t Haagje.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ‘t Haagje.nl, dan wel tussen ‘t Haagje.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ‘t Haagje.nl.
 
 
10. Klachten
10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ‘t Haagje.nl serieus in behandeling worden genomen.
 
10.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij ‘t Haagje.nl (via brief of e-mail:  [email protected] )
 
10.3. ‘t Haagje.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ‘t Haagje.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.
 
 
11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ‘t Haagje.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
11.2. ‘t Haagje.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ‘t Haagje.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.
 
 
12. Diversen
12.1 Indien de klant aan ‘t Haagje.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is ‘t Haagje.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant ‘t Haagje.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
 
12.2. ‘t Haagje.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
 
 
13. Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘t Haagje.nl is het Nederlands recht van toepassing.
 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ‘t Haagje.nl en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage kennis, tenzij ‘t Haagje.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Jouw account

Log in of maak een nieuw account aan

Heb je vragen?

Telefoon

Neem telefonisch contact op

035-5241870

E-mail

Stuur ons een email

[email protected]

Social media

Socials

Review LogoWij scoren een op

't Haagje

Achterbaan 27
1271TX
Huizen Bekijk op Google Maps

NL007808252B01
32046559

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »